Ochrana osobních údajů

 

1. Úvodní informace

Personální agentura Žirafa.cz s.r.o., (dále jen „Žirafa.cz“) IČ: 04230841, se sídlem Karla Engliše 3201/6, 150 00  Praha 5, je správcem osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 

2. Účel zpracování osobních údajů

Žirafa.cz zpracovává a uchovává osobní údaje pro tyto účely:

– vyhledávání a zprostředkování zaměstnání

– vedení databáze kandidátů pro účely zprostředkování zaměstnání

– předání životopisů kandidátů potenciálním zaměstnavatelům

– získávání a využívání referencí od předchozích zaměstnavatelů pro účely výběrových řízení

 

3. Rozsah zpracování osobních údajů

Žirafa.cz zpracování následující údaje (pokud jí byly kandidátem předány):

– jméno, adresa, e-mail, telefon

– datum narození, věk, rodinný stav, pohlaví, státní příslušnost

– životopis, fotografie, odborná praxe, kvalifikace, znalost cizích jazyků, reference

– průkaz totožnosti, pracovní povolení – pouze v případě zaměstnání cizinců

– všechny ostatní  informace nebo údaje, které kandidát předal společnosti Žirafa.cz v souvislosti s nabídkou vhodných pracovních pozic nebo které jsou podstatné pro případný vznik pracovněprávního vztahu kandidáta u zaměstnavatele.

Žirafa.cz zpracovává osobní údaje pouze k výše uvedeným účelům se souhlasem kandidáta. Žirafa.cz přijala potřebná technická a organizační opatření, aby byla zajištěna bezpečnost údajů a zabráněno  neoprávněnému přístupu k nim.

Žirafa.cz zpracovává osobní údaje kandidátů na základě zaslaného životopisu kandidáta, telefonické nebo e-mailové poptávky po určité pracovní pozici. Zaslání životopisu nebo poptávky po určité pracovní pozici se považuje za souhlas kandidáta se zpracováním a uchováním osobních údajů.

Žirafa.cz poskytuje osobní údaje kandidátů potenciálním zaměstnavatelům, tedy firmám, které poptávají pracovní pozice.

 

4. Způsob zpracování osobních údajů

V rámci zpracování osobních údajů byla přijata technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů kandidáta,  aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, a to i po ukončení zpracování osobních údajů.

Osobní údaje se zpracovávají v sídle společnosti Žirafa.cz s.r.o., na adrese Karla Engliše 3201/6, 150 00  Praha 5 a to automatizovaně v interním CRM systému, prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a to jednotlivými zaměstnanci nebo spolupracujícími osobami společnosti Žirafa.cz s.r.o. 

S ohledem na průběh výběrového řízení  je společnost Žirafa.cz s.r.o. oprávněna získávat a využívat reference předchozích zaměstnavatelů kandidáta, a to za předpokladu, že jí za tímto účelem poskytne kandidát svůj souhlas.

Společnost Žirafa.cz s.r.o. je dále oprávněna za účelem vyhledání a zprostředkování zaměstnání předat životopisy, motivační dopisy nebo jiné dokumenty obsahující osobní údaje kandidátů (ve výše uvedeném rozsahu) potenciálním zaměstnavatelům, a to za předpokladu, že kandidát k tomuto předání poskytne společnosti Žirafa.cz s.r.o. svůj souhlas.

Osobní údaje zpracovávané společností Žirafa.cz s.r.o. mohou být dále zpřístupněny pouze oprávněným státním orgánům a institucím či jiným subjektům, pokud pro to budou splněny zákonné podmínky.

 

5. Doba zpracování a uchovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány se souhlasem kandidáta po dobu nejdéle pěti let, pokud kandidát požádá o likvidaci údajů dříve, pak jsou uchovávány pouze do doby likvidace.

Tím není dotčena povinnost Žirafa.cz uchovávat po dobu stanovenou příslušnými obecně závaznými právními předpisy dokumenty a materiály, obsahující také osobní údaje kandidáta, i po uplynutí této doby, jakož i právo Žirafa.cz uchovávat v souladu se zákonem dokumenty a materiály, obsahující také osobní údaje kandidáta, i po uplynutí doby pěti let, a to po dobu nezbytnou k uplatnění případných práv Žirafa.cz.

 

6. Poučení o právech kandidáta

Kandidát může kdykoliv požádat o:

– kontrolu osobních údajů

– opravu a doplnění osobních údajů

– výmaz osobních údajů

Kandidát má ze zákona právo požádat společnost Žirafa.cz s.r.o. o sdělení, jaké osobní údaje kandidáta společnost eviduje, případně údaje doplnit, zaktualizovat, opravit . Požádá-li kandidát o informaci o zpracování svých osobních údajů, je společnost Žirafa.cz s.r.o.  povinna tuto informaci kandidátovi předat bez zbytečného odkladu.

Kandidát má zároveň právo požádat písemně nebo e-mailovou zprávou o likvidaci osobních údajů (e-mail info@zirafa.cz).

 

7. Likvidace osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které budou určeny k likvidaci po uplynutí doby pěti let nebo pokud o to kandidát požádá v dřívější lhůtě, společnost Žirafa.cz s.r.o. zlikviduje bez zbytečného odkladu prostřednictvím technických a softwarových prostředků. 

Osobní údaje v listinné formě se likvidují fyzicky skartováním (skartovačkou), osobní údaje v elektronické formě se likvidují vymazáním příslušných dat a souborů v interním informačním systému.